Roi-Et Vaccine

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา : MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14:56 น.

ประชากร

1,307,155

รับเข็ม 1 แล้ว

86.87 %

( 1,135,487 )

รับเข็ม 2 แล้ว

81.38 %

( 1,063,819 )

รับเข็ม 3 แล้ว

38.80 %

( 507,186 )
 

รับเข็ม 4 แล้ว

6.84 %

( 89,375 )

รับเข็ม 5 แล้ว

0.82 %

( 10,680 )
 
กลุ่ม 608 รับวัคซีนเข็ม 3 รายวัน
กลุ่ม 608 รับวัคซีน แยกตามเข็ม