Roi-Et Vaccine

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา : MOPH-IC วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:34 น.

ประชากร

1,307,155

รับเข็ม 1 แล้ว

85.51 %

( 1,117,780 )

รับเข็ม 2 แล้ว

79.03 %

( 1,033,014 )

รับเข็ม 3 แล้ว

34.90 %

( 456,248 )
กลุ่ม 608 รับวัคซีนเข็ม 3 รายวัน
กลุ่ม 608 รับวัคซีน แยกตามเข็ม