Roi-Et Vaccine

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา : MOPH-IC วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09:18 น.

ประชากร

1,307,155

รับเข็ม 1 แล้ว

86.79 %

( 1,134,428 )

รับเข็ม 2 แล้ว

81.27 %

( 1,062,268 )

รับเข็ม 3 แล้ว

38.17 %

( 498,992 )
กลุ่ม 608 รับวัคซีนเข็ม 3 รายวัน
กลุ่ม 608 รับวัคซีน แยกตามเข็ม